HÜSEYİN VASSAF EFENDİ’NİN GÜLZÂR-I AŞK’INDA HZ. PEYGAMBER’E HİTAPLARI / Melih ERDEM

Devrinin âlimlerinden Süleyman Çelebi’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1351-1364 (H.752-765) yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Vefatı ise 1422 (H.825) senesindedir. 60 yaşında kaleme aldığı yaklaşık 600 seneden beri okuna gelen “Vesilet’ün Necat” isimli mevlid manzumesi, 1872-1929 (H.1289-1929) yılları arasında yaşamış olan Osmanzâde Hüseyin Vassâf Efendi tarafından Gülzâr-ı Aşk ismiyle şerh edilmiştir. Eserde Resûl-i Ekrem’in (ﷺ) hayatının yanı sıra bir müminin dîn-i mübini hakkıyla yaşaması hususunda önemli bahisler de yer almaktadır.
 
Eserin müellif hattı nüshası Süleymaniye Kütüphanesindedir.


Günümüzde ise H Yayınları tarafından neşredilmiştir.

Biz de müellifin eser içindeki Hz. Peygamber’e (ﷺ) olan hitaplarını listeledik. Tahlil yaparken 2013 senesinde yayınlanan 2. baskısından yararlandık.

               Cenab-ı risalet penah
               Dü cihanda melce’ ve penâhımız dest-gîrimiz velî ni’met-i âzâmımız
               Seyyidü’l Kevneyn
               Hz. Nübüvvet Penahî
               Nûrü’l-Hüdâ
               Menba’-ı Zülâl-i Mekârîmü’ atâ
               Füyûzât-bahşende-i zemîn ü zaman
               Mazhar-ı tekrîm-i Rabb-i Mennân
               Mahbûb-ı Hudâ
               Fahr-i cihân peygamber-i celîlü’ş-şân –‘aleyhi ezkâ’t-tahâyâ- ve salavât-ı bî pâyân
               Tal’at-ı tâb-nâk-ı Hazret-i risâlet penâhî
               Fahri kâ’inât eşref-i mahlûkât
               Vücûd-ı mukaddes-i risâlet-penâhî
               Hâtibün-Nebiyyin
               Fahrü’l mürselîn
               Kâfile sâlâr-ı enbiyâ
               Ser-sübha-î zümre-i mukaddese-i asfiyâ
               Şâfi’-i celîlü’l kadr-i müslimîn ve nûr-ı hidayet-bahşâ-yı ehl-i yakîn
               Âfıtâb-ı münevver-i sipihr-i risâlet ve gurre-i garrâ-yı ufk-ı nübüvvet
               Resûl-i kudsî-haslet -aleyhis’salât  ve’t-tahiyyât-
               Vilâdet-i ‘amîmetü’l-meymenet
               Resûl-i Ekrem
               Kâfile sâlâr-ı enbiyâ hâce-i her dü-serâ
               Şefî’-i rûz-ı cezâ
               Resûl-i Cenâb-ı Kibriyâ
               Nûru’l-Hakk-ı ve’l Hûdâ
               Muhammedeni’l-Mustafa
               Nebiyy-i Muhterem
               Mazhar-ı hitâb-ı Celîl-i levlâke ve sebeb-i icâd-ı arzın ve eflâk-ı Peygamber-i akdes-i ‘âli-şan ve Habîb-i Ekrem-i Rabb-i müst’ân Efendimiz
               Fûyûz-ı İslâmı ve tulû’-ı nûr-ı Hz. Seyyidü’l-enâm
               Hz. Resûl-i Rabbü’l-enâm
               Habîb-i Hudâ ve mahbûb-ı pesendîde-i Mevla
               Peygamber-i kudsiyyet-i iktirân
               Füyuz-ı Cenâb-ı perverdigârı ve tecellî-i envâr-ı Hz. Seyyidü’l ebrâr
               Mazhar-ı hitâb-ı Levlâk
               Bâis-i tekvîn-i arzîn ü eflak
               Şem’-i fürûzân-ı mihrâb-ı din
               Hâdî-i sübül-i selâmet-rehîn
               Nâşir-i envâr-ı Hûdâ
               Vâsıl-ı merâtib-i ‘izz ü ‘alâ
               Ser-nâme-i kudsiyyet
               ‘Allâme-i kitâb-ı mevcudât ve mefhar-ı güzîn-i kâ’inât peygamberimiz Muhammedu’l Mustafa
               Seyyidunâ ve Nebiyyunâ Muhammedü’l Mustafa
               Hâmid
               Mahmûd
               Munîr
               Beşîr
               Sâdık
               Emîn
               Reşîd
               Münîb
               Tâhir
               Mutahhar
               Şâfı’
               Muhtâr
               Nebiyyü’r-rahmeti ve’t-tevbe
               Mümtâz-ı asfıyâ
               Hâtem ve ‘âkıb-ı
               Şerefrâz-ı enbiyâ
               Seyyidü’l-beşer
               Sâhibü’l-beyân ve’l-hâtem
               “Nâci’i” küfr ü dalâl
               Hâşir-i yevm-i su’âl
               Nûr-ı mübîn- Mustafâ
               Arabî-i Kureyşî
               Haşimî
               Mekkî
               Medenî
               Mustafâ
               Müctebâ
               Münevver
               ‘Azîz
               Cevâd
               Kerîm
               Takî
               Şekûr
               Tayyîb
               Mutayyeb
               Şâhîd
               Mübeşşîr
               Münzir
               Mahbûb-ı güzîn-i Hudâ
               Şâfi’-i yegâne-i rûz-ı cezâ ser-sübhâne-i zümre-i enbiyâ
               Kâfile-sâlâr-ı etkıyâ ve asfıyâ
               Nâşir-i envâr-ı Hidâyet
               Misbâh-ı ‘âlem-efrûz-ı risâlet
               Hâce-i kâ’inât
               Zübde-i mahlukât ve mevcûdât
               Seyyidü’l mürselin
               Rahmeten lil’alemin
               Mesned-nişîn-i bârgâh-ı ıstıfâ
               Nebiyy-i ‘ulvî-secâyâ
               Rûz-ı meymenet-efrûzun şeref-i idrâk’i pîrâye-i serîr- nübüvvet
               Hâtimün Nebiyyin
               Fahr-i ‘âlem ve Efdal-i enbiyâ-yı mükerrem
               Menkâbe-i vilâdet-i seniyye-i Hz. Peygamberî
               Nezd-i celîl-i Cenâb-ı Muhammedî
               Nutk ve dehân ve lisân ta’dâd-ı fezâ’il-i Resul-i Ekrem
               Mahbûb-ı Kibriyâ
               Mergûb-ı enbiyâ -‘aleyhi ekmelu’t-tahâyâ
               Eşref-i mevcûdât ve ekmel-i mahlûkât
               Nebiyy-i Ekrem ve Erham
               Huzûr-ı fâ’iku’n-nûr Hz. Risâlet-Penâhî
               Cenâb-ı Risâlet-me’âb
               Nebiyyü’r-rahme Efendimiz
               Cemâl-i enver-i Muhammedî
               Resûl-i zîşân
               Güzîde-i benî-Âdem Efendimiz
               Akl-ı küll
               Genc-i usûl
               Muhabbet nûru
               Cenâb-ı Habîb-i Kibriyâ
               Nûr-ı Mübîn Hak Te’âlâ -‘aleyhi ekmelu’t-tahâyâ- Efendimiz
               Mahbûb-ı Celîl-i Sübhânî
               Sebeb-i hilkat-i eşyâ
               Bâ’is-i âferînîş-i dünya ve mâfihâ
               İllet-i gâ’iyye-i kâ’inât
               Kabl-ı ez-îcâd-ı Âdem Hz. Fahr-i ‘Âlem

Hüseyin Vassâf Efendi “Hakîkat-ı Muhammediyye’ye Verilen Nâmlar” başlığı altında 23 adet nâm sıralamıştır.   (117-140)

Hakîkat-ı Muhammediyye’ye Verilen Nâmlar

               Mir’ât- Hazret
               Rûh-ı a’zam
               Nûru’l-Muhammedî
               Rûhu’l-ervâh
               Sırru’l-Muhammedî
               ‘Arşü’l-ekber
               Âdemü’l-evvel
               Ebu’l-ekber
               İnsânu’l-kâmil
               Sırru’l-esrâr
               İnsân-ı ‘aynü’l-vücûd
               Şeceretü’l-asl
               Beytu’llah
               Beytu’l-izze
               Beyt-i evvel
               Mescid-i Aksâ
               Âdem ve mülk-i mağrib ve ‘arş-ı ‘azîm
               Kalem-i âlâ
               Dürretü’l-beyzâ
               Deryâ-yı bî-pâyân
               Bahr-ı a’zâm
               Sırru’llâhi’l-a’zâm
               Bâbu’llâhi’l-a’zâm


Burdan sonrası Hüseyin Vassâf Efendi’nin Resûl-i Zîşân’a (ﷺ) hitaplarıyla devam etmektedir:

               Tohmu’l-vücûd
               Sultânü’l-kevneyn
               Hz. Resûl-i müctebâ -‘aleyhi ekmelu’t-tahâyâ-
               Şefî’-i rûz-ı cezâ
               ‘Alâ-tarîki’l-istizâh Nebiyy-i muktedâ -‘aleyhi ekmelu’t-tahâyâ-
               Güzîde-i benî-Âdem Efendimiz
               Câmi’-i ‘ulûm-ı evvelîn ü âhirîn sultân-ı ‘ilmi ledün
               Resûl-i mübeccel ve cümle ‘ulûm ile mükemmel olan Nebiyy-i Muhterem Efendimiz
               Nebiyy-i Müfahham
               Emîn-i Hudâ
               Mahbûb-ı Ekrem
               Seyyidü’l-ümem
               Cenâb-ı Nebiyy-i Hâşimü’n-neseb
               Sultânü’l-enbiyâ -‘aleyhi efdâlu’t-tahâyâ-
               Burhânü’l-asfiyâ
               Nûrü’l-Hak
               Mahbûbu’l-halk
               Huzûr-ı hazret-i seyyidü’l-ebrâr
               Sultân-ı her dü-serâ
               Zât-ı hazret-i Peygamber
               Zât-ı pâki Ahmedîye
               Hz. Mahbûb-ı Kibriyâ
               Berekât-ı muhabbet-i Resûle’llâh
               Rü’yet-i cemâl-i Muhammedî
               Mahrem-i kurb-ı Hudâ
               Şeî’ül-müznibîn
               Server-i ‘âlem
               Zât-ı pâk-ı server-i enbiyâ
               Seyyid-i ‘âlem
               Sultân-ı Serîr-i Murâd
               Sebeb-i îcâd-ı kâ’inât -‘aleyhi ekmelu’t-tahiyyât-
               İlm ü fazl-ı Resûl-i zî-şân
               Sened-i etkıyâ
               Şefî-i Kerîm
               İki cihan fahrı Nebiyy-i Hâşimî-i Kureyşî
               Sâhib-i şefâ’at-ı uzmâ -aleyhi efdâlu’t-tahâyâ-
               Matla’u’l-envâr-ı cûd
               Kâffe-i enbiyâ-yı ‘izâm
               Safvet-i risâlet-penâh
               Menbâ’-ı zülâl-i ni’met
               Vücûd-ı pür-sûd-ı risâlet-penâhî
               Matla’-ı şeref-nâme-i risâlet
               Cevher-i girân mâye-i zât
               Sâhibü’l-Kur’ân ve zü’l-fazl ve’l ihsân
               Peygamber-i ‘âli-şânımız
               Zât-ı Kudsiyyet
               Simât-ı risâlet-penâhîsi sebeb-i îcâd-ı dünyâ ve mâfihâ olan hûrşîd-i kâ’inât-pîra-yı hidâyet ve selâmet
               Şefî’-i ‘âlî-i rûz-ı kıyâmet
               Sırr-ı seciyye-i ehl-i yakîn
               Mübelliğ-i mekârim-i peymâ-yı dîn-i mübîn
               Kâfile-sâlâr-ı zümre-i enbiyâ ve pişvâ-yı silsile-i mukaddese-i asfiyâ
               Nûrâniyyet-bahş-ı zemîn ü âlem-bâlâ
               Peygamber-i celîlü’l-menkabet
               Resûl-i müctebâ-yı kuddîs-i haslet (Muhammedü’l-Mustafâ) -‘aleyhi ezkâ’s-salavât ve’t-tahâyâ-
               Mazhar-ı hitâb-ı ‘izzet-i Cenâb-ı Mevlâ
               Nebiyy-i ekrem ferhunde-likâ
               Cenâb-ı sâhib-i nübüvvet
               Sâhib-i sa’âdet
               Ulviyye-i nûraniyyet-efzâ
               Necm-i fürûzân-ı hüdâ
               Mahrem-i esrâr-ı isrâ
               Âyet-i rahmet-i Hudâ
               Umdetü’n-nebiyyîn
               Ser-tâbiş-i Nübüvvet -‘aleyhi ekmelu’t-tahâyâ-
               Bâ’is-i kevn ü mekân
               Gül-i gülzâr-ı vefa’
               Sultân-ı hüsn ü ân
               Mihr-i vücûd-ı sa’âdet-nümûd
               Mefhar-ı Mevcûdât
               Sâhibü’ş-şefâ’a “sâhibü’l-makâmi’l-Mahmud” şefi’ul-müsfi
               Sâhib-i şefâ’at-i ‘uzmâ
               Şefî’un ‘ale’l-umme
               Hayrü’l-Enâm
               Vücûd-ı zî-cûdu on sekiz bin ‘âleme rahmet
               Menba’-ı zülâl-ı ni’met ve şefâ’at olan zât-ı ma’âlî-sıfat-ı Mustafavî
               Mazhâr-ı hitâb-ı levlâk olan a’refü’l-enbiyâ
               Mahbûb-ı mergûb-ı İlâhî zât-ı celîl-i risâlet penâhî
               Şefî’-i ‘usât-ı ümmet
               Menba’-ı zülâl-ı rahmet
               Vücûd-ı pür-sûdu on sekiz bin ‘âleme ni’met olan tabîb-i haste-dilân Resûl-i zî-şân
               Âfıtâb-ı semâ-yı şefâ’at
               Peygamber-i sütûde-girdâr
               Zât-ı ma’âlî-sıfat-ı risâlet-penâhî
               Senedü’l-‘âcizîn
               Sultân-ı iklîm-i risâlet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder